فناوری اطلاعات آراپندار

آرا پندار
نگهداری و مدیریت وبسایت
آیا مدیریت یک وبسایت یک کار تخصصی است؟

 وب سایت ها و پورتال های زیادی وجود دارند که پس از طراحی با هزینه های گزاف به حال خود رها شده اند. اما مشکل کجاست؟ چرا مالکان این وب سایت ها آن ها را مدیریت و راهبری نمیکنند؟ بسیاری از مالکان وب سایت ها و پورتال ها مشغله کاری و برخی دیگر، عدم تخصص را به عنوان رها کردن وب سایت و یا پورتالشان مطرح میکنند. دلیل هرچه میخواهد باشد، مهم اینست که از یک ظرفیت کاری به درستی استفاده نمیشود. چه بسا با مدیریت و راهبری صحیح یک وب سایت آثار آن بر کسب و کار مالکان وب سایت ها آنقدر محسوس و غیر قابل چشم پوشی باشد که به برونسپاری مدیریت وبسایت فکرکنیم.
یکی دیگر از خدمات آراپندار، مدیریت و راهبری وب سایت ها و پورتال های سازمانی است.


مدیریت وبسایت