فناوری اطلاعات آراپندار

آرا پندار
نرم افزار باشگاه مشتریان حامی
customer-care-1.jpg

نرم افزار باشگاه مشتریان حامی

چراباشگاه مشتریان مهم است؟

تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالیت دارند با ‌این نکته موافقند که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورترند. هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و بیشتر حفظ شود، فروش و سودآوری بیشتری‌ایجاد خواهد کرد. یکی از ابزارهای مناسب دنیای کسب و کار امروز جهت حفظ مشتری‌،‌ ایجاد باشگاه مشتریان است. در واقع‌، باشگاه مشتریان یکی از فعالیت های بازاریابی رابطه‌ای است که به جای تمرکز بر جذب مشتری‌، نگرش آن روی حفظ مشتریان فعلی تاکید دارد.در واقع باشگاه مشتریان به تمام خریداران بدون اینکه بین آن ها تمایزی قائل شود پاداش های یکسانی را ارائه میدهد حال اینکه مشتریان با خرید بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتردر حالی که امتیازات ویژه ای به دست می آوردند باعث افزایش سود کسب و کار شما نیز میشود و این همان تعامل دوطرف و ماندگاری بیشتر مشتری است.