فناوری اطلاعات آراپندار

آرا پندار
نرم افزار برنامه توسعه فردی

نرم افزار برنامه توسعه فردی آراپندار: 
برنامه توسعه فردی یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است، این فرایند به کارکنان در اولویت بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت آنها کمک میکند. زمانی که این فرایند را به صورت مستند در
می آوریم ، در واقع به تدوین  Personal Development Plan) PDP ) پرداخته ایم.insta pdp.jpg


فواید برنامه توسعه فردی:

برنامه توسعه فردی ابزاری است که به کارکنان کمک می کندتا در یک همکاری نزدیک با مافوق در چهار چوب نیاز ها و اهداف کلان سازمان یک برنامه اجرایی مناسب برای تکمیل و تقویت مهارت ها، دانش و شایستگی های خود، طراحی کرده و آن را به اجرا در آورد. با اجرای این طرح می توانیم به درستی حیطه هایی که پرسنل در آن ها نیاز به آموزش دارند را تعیین نموده و با متمرکز نمودن آموزش ها بر نیاز های واقعی پرسنل ، باعث افزایش اثر بخشی و کارایی آموزش ها شد. برنامه توسعه فردی توسط سیستمی که مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی میکند پایه گذاری میشود. با کمک برنامه های توسعه فردی میتوان با سهولت میزان برنامه ها و اقدامات توسعه ای را اندازه گیری و ردیابی نمود و نتایج ملموس و قابل قبولی را به دست آورد.